o nas
aktualnosci
ostrzezenia
informator sms
sluzby ratownicze
zagrozenia
przeciwdziałanie
sprawy obronne
linkiZAGROŻENIA

Powodziowe

POWÓDŹ - przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód w ciekach wodnych lub zbiornikach powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu, doprowadzające do strat społecznych i materialnych. Powódź jest jednym z najgroźniejszych żywiołów. Walka z powodzią, zapobieganie jej oraz usuwanie skutków są bardzo trudne i kosztowne.
Zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – powódź to wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach lub na morzu, podczas którego woda po przekroczeniu stanu brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny depresyjne i powoduje zagrożenia dla ludności lub mienia.

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE - ogłasza się, jeżeli na wodowskazach stany wody osiągną poziom ostrzegawczy a prognoza pogody na najbliższe dni jest niekorzystna.

ALARM PRZECIWPOWODZIOWY – ogłasza się, jeżeli na wodowskazach stany wody osiągną poziom alarmu a prognoza pogody na najbliższe dni jest niekorzystna.

Pożarowe

POŻAR – niekontrolowany, samoistny proces rozprzestrzeniania się ognia powodujący straty materialne i ekologiczne. Do najczęstszych przyczyn powstawania pożarów zalicza się nieostrożność ludzi w posługiwaniu się ogniem otwartym (np. prowadzenie prac remontowych i budowlanych, niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych, wypalanie traw itp.), podpalenia, wadliwe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych, wypadki komunikacyjne i procesy technologiczne.

Atmosferyczne

Chemiczne

Uwolnienie niebezpiecznych substancji toksycznych (TSP) może nastąpić w wyniku awarii, katastrofy lub wypadku. Źródłem zagrożenia są obiekty stałe (takie jak zakłady chemiczne, magazyny) i ruchome (cysterny samochodowe i kolejowe). Sprawdź czy w Twoim sąsiedztwie znajdują się zakłady stosujące produkty toksyczne.
Jeżeli tak, to dowiedz się jaki zasięg może mieć ewentualny wyciek, jak zachowuje się dany produkt i jak można uchronić się przed jego działaniem.
Przygotuj się na ewentualną ewakuację i stosuj się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jeżeli mieszkasz w pobliżu szlaków komunikacyjnych drogowych lub kolejowych dowiedz się czy przewożone sa nimi substancje niebezpieczne.
Pojazdy przewożące takie substancje są specjalnie oznakowane:


W górnej części tablicy umieszcza się dwu lub trzycyfrowy kod oznaczający własciwości niebezpieczne transportowanego materiału. Pierwsza oznacza zasadnicze własciwości a druga i trzecia określają stopień zagrożenia i dodatkowe cechy niebezpieczne. Gdy pierwsza i druga cyfra są takie same (np. 33) oznacza to nasilenie niebezpieczeństwa zasadniczego. Natomiast znak "X" przed numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa oznacza zakaz kontaktu materiału z wodą. W dolnej części umieszcza się numer identyfikacyjny substancji niebezpiecznej.
Oznaczenie właściwości niebezpiecznych:
• 2 – niebezpieczeństwo emisji gazu spowodowane ciśnieniem lub reakcją chemiczną,
• 3 - łatwopalność materiałów ciekłych (par) i gazu lub materiału ciekłego podatnego na samonagrzanie,
• 4 - łatwopalność materiałów stałych lub materiału stałego podatnego na samonagrzanie,
• 5 - działanie utleniające,
• 6 - działanie trujące,
• 7 - działanie promieniotwórcze,
• 8 - niebezpieczeństwo samorzutnej i gwałtownej reakcji.


Biologiczne

Radiacyjne
Copyrights 2014 gauss@interia.pl. All Rights Reserved.